GRO – et forløb for børn præget af skolevægring og angst

GRO er en videreudvikling af det eksisterende forløb teknologitalenter for børn/unge med udviklingsforstyrelser som autisme og ADHD – teknologitalenter vandt KLs Digitaliseringspris 2015. Konceptet teknologitalenter er ligesom konceptet Taxa til Bus udviklet og drevet af den socialøkonomiske virksomhed Actura. Actura har samarbejdet med Aarhus kommune omkring velfærdsteknologi og indstatser for børn og unge med særlige behov siden 2015.

I vores arbejde med børn med autisme og ADHD har vi siden 2015 oplevet en voldsom stigning i antallet børn med skolevægring og vi har erfaret hvordan disse børn i særlig grad har brug for at blive mødt med en meget individualiseret tilgang, der tager afsæt i barnets reelle og aktuelle tilstand.

I modsætning til målgruppen til teknologitalenter, har børn med skolevægring og angstproblematikker ikke umiddelbart mulighed for at ”springe” ud i det de ønsker og har brug for – GRO skal derfor ses som et udvidet, forberedende og midlertidigt tilbud der rummer en række indsatser der er nødvendige for at børn med skolevægring kan ”træde ud af deres værelse” og ind i mere ordinære forløb/skolegang.